duminică, 28 noiembrie 2010

Textul legii privind promovarea muzicii romanesti

Dupa cateva sapaturi am reusit sa gasesc pe situl Camerei Deputatilor textul propunerii legislative de care am tot vorbit. Il postez mai jos ca sa putem comenta mai la obiect:


PROIECT

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea audiovizualului nr.504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul l1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
"(31) In sensul prezentei legi, prin opere româneşti se înţelege operele al căror autor este cetăţean român sau, în cazul operelor comune sau colective, care au cel puţin un autor cetăţean român."

2. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:
"Art.221. - (1) Radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia României au obligaţia să rezerve operelor muzicale româneşti o proporţie de cel puţin 40% din timpul de difuzare, cu excepţia timpului consacrat informaţiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicităţii, precum şi serviciilor de teletext şi teleshopping."
(2) Prevederile alin.(l) se aplică şi în intervalul orar 18,00-22,00 în cazul serviciilor de programe de televiziune, şi în intervalul orar 6,00-14,00 în cazul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră.
(3) Consiliul va urmări respectarea şi aplicarea prevederilor alin.(l) şi (2), stabilind prin decizii şi monitorizând mecanismele complete ale măsurilor de implementare. "

3. La articolul 91, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art.91. - (1) Constituie contravenţie nerespectarea de către furnizorii sau distribuitorii de servicii a dispoziţiilor prezentei legi prevăzute la art.22 alin.(l), art.221 alin.(l) şi (2), art.24 alin.(l) şi (2), art.261 alin.(l), art.31 alin.(l), (3), (4) şi (5), art.391 şi art.48, precum şi ale deciziilor având caracter normativ emise de Consiliu."

Art II. - Legea audiovizualului nr.504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.


Această lege a fost adoptată de Parlametnul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin.(l) din Constituţia României, republicată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu